ภาษาไทย
ฝ่ายอบรม/สัมมนา


บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด       ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       - สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร CPD สำหรับ CPA รหัสสถาบัน 06-008
       - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักสูตร CPD สำหรับผู้ทำบัญชี รหัสสถาบัน 40146
       - กรมสรรพากร หลักสูตร CPD สำหรับ TA รหัสสถาบัน 3-0020

       ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและอื่น ๆ
จากอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการในสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

       หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย มีคุณภาพ เจาะลึกด้านปฏิบัติจริง วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน
กำหนดช่วงเวลาอบรมที่เหมาะสมตลอดปี สำหรับผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง และสามารถนับชั่วโมงอบรมได้ด้วย

       เปิดรับสมัครสมาชิก ฟรี โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดค่าอบรม ไม่น้อยกว่า 20%

       นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการการจัดอบรมภายใน (In house) ให้กับพนักงานของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ :
       - เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการจัดอบรม ตามหลักสูตรที่ท่านต้องการ
       - เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านบัญชี ภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และเรื่องอื่น ๆ
       - พนักงานที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD ได้

       ค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมหน่วยงานสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

 
Download ใบสมัครเข้าอบรมและใบสมัครสมาชิก
 
 
 
 
ตารางการจัดอบรมหลักสูตร CPD ปี 2551 (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม)
 
เดือน
หลักสูตร/อัตราค่าอบรม (สมาชิก/ทั่วไป)
CPD
วิทยากร
ส. 15 พ.ย. เจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ (2,000/2,500) 6 (อื่น ๆ) อ.กำธร สิริชุติวงศ์
ศ. 28 พ.ย สรุปประเด็นสำคัญมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ปี 2551 (2,000/2,500) 6 (บัญชี) อ.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ส. 29 พ.ย. Update มาตรฐานการสอบบัญชี (2,000/2,500) 6 (บัญชี) ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ส. 6 ธ.ค. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหาร 3 (2,000/2,500) 6 (บัญชี) อ.สมชาย ศุภธาดา
จ. 8 ธ.ค. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหาร 4 (2,000/2,500) 6 (บัญชี) อ.สมชาย ศุภธาดา
ศ. 19 ธ.ค. การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี (2,000/2,500) 6 (บัญชี) ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หมายเหตุ : 1. กำหนดการ/วิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว
3. ชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.