ภาษาไทย
ฝ่ายอบรม/สัมมนา


บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด       ได้รับอนุมัติให้เป็นสถาบันจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       - สภาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร CPD สำหรับ CPA รหัสสถาบัน 06-008
       - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หลักสูตร CPD สำหรับผู้ทำบัญชี รหัสสถาบัน 40146
       - กรมสรรพากร หลักสูตร CPD สำหรับ TA รหัสสถาบัน 3-0020

       ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและอื่น ๆ
จากอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะกรรมการในสภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

       หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย มีคุณภาพ เจาะลึกด้านปฏิบัติจริง วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน
กำหนดช่วงเวลาอบรมที่เหมาะสมตลอดปี สำหรับผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง และสามารถนับชั่วโมงอบรมได้ด้วย

       นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการการจัดอบรมภายใน (In house) ให้กับพนักงานของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ :
       - เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการจัดอบรม ตามหลักสูตรที่ท่านต้องการ
       - เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านบัญชี ภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และเรื่องอื่น ๆ
       - พนักงานที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถนับชั่วโมง CPD ได้

       ค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรมหน่วยงานสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

 
Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)
 
 เปิดรับสมัครสมาชิก ฟรี โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดค่าอบรม ไม่น้อยกว่า 20%
 
Download ใบสมัครเข้าอบรมและใบสมัครสมาชิก
 
 
Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.