English
 
คณิตา สว่างวงษ์
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2546 บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2553 - ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง สภาวิชาชีพบัญชี
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
นักตรวจสอบภาษีชั้นสูง โรงเรียนภาษี
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
   แห่งประเทศไทย
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.