English
 
สุพจน์ มหันตชัยสกุล
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2555 ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
คุณวุฒิ :
ปี
คุณวุฒิ
2561 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2555 - ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรรมการ
2566 - ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
ผู้สอบทานคุณภาพงานสอบบัญชีและผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร รุ่นที่ 6 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
แหง่ประเทศไทย
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.