English
 
บงกชรัฐ สรวมศิริ
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2546 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   วิทยาเขตพาณิชยการ
 
คุณวุฒิ :
ปี
คุณวุฒิ
2563 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2563 - ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรรมการ
2548 - 2562 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
การตรวจสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน สภาวิชาชีพบัญชี
การตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง สภาวิชาชีพบัญชี
การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง สภาวิชาชีพบัญชี
นักตรวจสอบภาษีชั้นสูง โรงเรียนภาษี
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.