English
 
กชมน ซุ่นห้วน
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2552 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
คุณวุฒิ :
ปี
คุณวุฒิ
2556 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2562 - ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2558 - 2562 บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้จัดการบริษัท
2553 - 2558 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
   เอบีเอเอส จำกัด
2552 - 2553 บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด พนักงานบัญชี
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และผู้สอบทาน สภาวิชาชีพบัญชี
   การควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี ในพระบรมราชาชูปถัมภ์
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.