English
 
จิโรจ ศิริโรโรจน์
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2539 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
คุณวุฒิ :
ปี
คุณวุฒิ
2540 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2553 - ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรรมการ
2536 - 2552 บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
2531 - 2536 บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
Senior Development School ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School ประเทศฟิลิปปินส์
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.