English
 
โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2528 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
คุณวุฒิ:
ปี
คุณวุฒิ
2532 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2562 - ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด กรรมการ
2549 - 2561 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด Cheif Finance Officer
2542 - 2548 บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด Finance Director
2541 - 2542 บริษัท เอส เอ พี ประเทศไทย จำกัด Financial Controller
2538 -2540 บริษัท แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย Business Operation Manager
   จำกัด
2531 - 2534 กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี ควบคุมภายในและ
วางระบบบัญชี
   บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการอาวุโส
2553 -2558 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท
สำหรับเจ้าของกิจการ
2535 -2544 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
Director Accreditation Program (DAP) Thailand
Six Sigma Training singapore
Microsoft Controller Boot Camp USA
Best Practice Taiwan
Business Process Engineering USA
New Manager Seminar USA
Cost Productivity Management Program Singapore
Senior Development School Philippine
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.