English
เจษฎา หังสพฤกษ์
 
ประวัติการศึกษา :
ปี
วุฒิการศึกษา
2530 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
คุณวุฒิ :
ปี
คุณวุฒิ
2533 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประสบการณ์การทำงาน :
ระยะเวลา
บริษัท
ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้ก่อตั้ง
2546 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2563 – ปัจจุบัน บริษัท ทีพีพี เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
   จำกัด
2558 – 2560 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อนุกรรมการตรวจสอบและ
   (องค์การมหาชน)    ประเมินผล
2547 บริษัท สำนักงานพิพัฒน์และเพื่อน จำกัด หุ้นส่วน
2541 – 2547 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด กรรมการและหุ้นส่วน
2541 – 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ
2539 - 2540 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2530 – 2539 บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
 
การอบรม :
หลักสูตร
สถานที่
IOD’s Director Certification Program (69/2006) ประเทศไทย
IOD’s Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015) ประเทศไทย
IOD’s Advanced Audit Committee Program (20/2015) ประเทศไทย
IOD’s Role of the Nomination and Governance ประเทศไทย
   Committee Program (7/2015)
IOD’s Audit Committee Program (2/2004) ประเทศไทย
IOD’s Director Accreditation Program (25/2004) ประเทศไทย
Certified Professional Internal Auditor Program ประเทศไทย
1995 New Manager Seminar ประเทศสหรัฐอเมริกา
Cost Productivity Management Program ประเทศฟิลิปปินส์
Senior Development School ประเทศมาเลเซีย
Firmwide Audit Staff Training School ประเทศฟิลิปปินส์
 
 
 
© KarinAudit.co.th 2008,All Right Reserved.